Thụy Khuê
Nhân Văn Giai Phẩm và vấn đề Nguyễn Ái Quốc