Mục lục

Thay lời tựa

Phụ lục
 Nguồn gốc thi ca: Những tác phẩm đầu tiên
Thi ca ở Việt Nam
Ca dao
Những điều đã viết

Cấu trúc thơ
Nhận diện thơ
Thơ, văn xuôi và văn vần
Ẩn dụ trong thơ
Ẩn dụ và hoán dụ
Cấu trúc hình thức thi ca
Lựa chọn và kết hợp
Tính chất phiếm định
Nguyên lý song song
Từ láy trong tiếng Việt
Tính chất song song trong thơ
Phân tích bài Nguyệt Cầm của Xuân Diệu

Thơ hiện đại
Dòng mạch siêu thực trong thơ hiện đại
Khuynh hướng mở đầu: Nguyễn Xuân Sanh, Nguyễn Ðình Thi
Sáng Tạo

Thơ tự do: Thanh Tâm Tuyền
Thanh Tâm Tuyền, nhà thơ tương phản
Cái tôi Thanh Tâm Tuyền
Thanh Tâm Tuyền và tình yêu
Thanh Tâm Tuyền và mầu da

Thơ văn xuôi: Thi giới Ðặng Ðình Hưng
Bến Lạ
Ô Mai

Thơ tạo sinh: Lê Ðạt
Cái tôi trong thơ hiện đại
Bóng Chữ Lê Ðạt

Thư mục