Đính chính
 
 

Sách "Vua Gia Long và người Pháp"

 

Trang 64, dòng 12, từ trên xuống : "Chưởng Tiền bảo". Xin sửa lại là: "Chưởng tiền Bảo".

 

Trang 139, dòng 10, từ dưới lên:

  "... và đã báo cho Đức Thánh Cha [Bá Đa Lộc] biết". Xin sửa lại là:

".... và đã biết được Đức Cha và thấy tính chất thánh thiện của đạo ta".

 

Trang 207, dòng 12, từ trên xuống:

 "Hai bản Bissachère và Louvet in sau cùng". Xin sửa lại là:

"Bản Louvet in sau cùng"

 

Trang 224, dòng 19-20, từ trên xuống:

"Một trong những người đầy tớ". Xin sửa lại là: "Một trong những tên gia nhân".

 

Trang 279, dòng 1, từ trên xuống:

 "receuil". Xin sửa là: "recueil"

 

Trang 279, dòng 7 từ dưới lên:

 "Để tôn vinh Puymanel, Taboulet đã tự ý cho anh ta đi học trường Louis Le Grand"

Xin sửa là:

"Để tôn vinh Puymanel, Taboulet đã tự ý cho anh ta đi học trường Louis Le Grand" (Theo Taboulet, La Geste, t. 247, note 1)"

 

Trang 321, dòng 12 từ dưới lên:  

"Ngồi ngôi kiểu trông hướng Tốn". Xin sửa lại là : "Ngồi ngôi kiểu trông hướng tốn".

 

Trang 387, dòng 20, từ trên xuống:

 "Cái đồ thị thành đài xây năm 1773 của kỹ sư Duhamel, theo lời Le Labousse: "Trong cung có nhiều sách về kiến trúc, thành đài. Nhà vua thường lật từng trang để xem những đồ thị và cố gắng bắt chước" thì có mối liên quan với nhau, để gộp cái đồ thị này vào danh sách các cẩm nang được Đức Giám Mục dịch sang tiếng Nôm cho vua đọc."

Xin sửa lại là:

"Cái đồ thị thành đài xây năm 1773 của kỹ sư Duhamel, và câu viết của Le Labousse: "Trong cung có nhiều sách về kiến trúc, thành đài. Nhà vua thường lật từng trang để xem những đồ thị và cố gắng bắt chước" thì có mối liên quan gì với nhau, để gộp cái đồ thị này vào danh sách các cẩm nang được Đức Giám Mục dịch sang tiếng Nôm cho vua đọc."

 

Trang 392, dòng 2, từ trên xuống:

"Thống chế Joffre, kỹ sư tốt nghiệp". Xin sửa là : "Thống chế Joffre, tốt nghiệp".

 

Trang 444, dòng 12 từ dưới lên:

"từng điều khiển tàu buôn ở Ile France". Xin sửa là: "từng điều khiển tàu buôn ở Ile de France".

 

Trang 614, dòng 11, từ trên xuống:

 "Không phải thư vua Minh Mạng trả lời vua Louis XIII". Xin sửa lại là:

"Không phải thư vua Minh Mạng trả lời vua Louis XVIII"

 

Trang 622, dòng 5, từ trên xuống:

 "Louis XIII", xin sửa lại là "Louis XVIII"