Mục lục

- Tựa: Ghi lại lời nói của Hoàng Xuân Hãn
- Tiểu sử Hoàng Xuân Hãn
- Tiểu sử Tạ Trọng Hiệp
- Thư mục Hoàng Xuân Hãn  - (Word, chữ VPS)
- Tưởng niệm bác Hãn, bậc thầy Hán Nôm
- Nói chuyện với bác Hãn
- Anh Hiệp
- Hoàng Xuân Hãn, bước đường nghiên cứu
- Hoàng Xuân Hãn, chứng nhân lịch sử
- Phụ lục A - Một nhà trí thức trong cách mạng và trong đổi mới - Stein Tonnesson phỏng vấn Phan Anh
- Hoàng Xuân Hãn, nghiên cứu Kiều ///// (Word, chữ VPS)
- Hoàng Xuân Hãn, thân thế và sự nghiệp Hồ Xuân Hương
- Nói chuyện với giáo sư Tạ Trọng Hiệp về văn bản Lưu Hương Ký
- Tạ Trọng Hiệp và tập Hải Trình Chí Lược của Phan Huy Chú
- Tạ Trọng Hiệp: Phan Khôi, người xa lạ
- Phụ lục B - Ðào Duy Anh
- Thư mục Ðào Duy Anh
- Phụ lục C - Di sản Hoàng Xuân Hãn

Bức thư cuối cùng của Hoàng Xuân Hãn

Download chữ Nôm để đọc bài Hoàng Xuân Hãn Nghiên cứu Kiều (Word, VPS)