Nguyễn Hữu Đang

Phát thanh trên RFI:

10-2-2007 Tưởng niệm nhà văn hóa Nguyễn Hữu Đang

19-5-2007 Hoàng Cầm nói về hoạt động của Nguyễn Hữu Đang sau 1954 và báo Nhân Văn

26-5-2007 Hoàng Cầm nói về việc tổ chức ban biên tập báo Nhân Văn với Nguyễn Hữu Đang

09-6-2007 Con người Nguyễn hữu Đang

16-6-2007 Chân dung Nguyễn Hữu Đang

3-9-1995 Nguyễn Hữu Đang nói về việc tổ chức Ngày lễ Độc lập năm 1945

10-9-1995 Nguyễn Hữu Đang nói về phong trào Nhân Văn Giai Phẩm

*

Bài viềt:

3/2005 Phong trào Nhân Văn Giai Phẩm (Hợp Lưu số 81, tháng 2&3/2005)
3/2005 Phỏng vấn Lê Đạt (Hợp Lưu số 81, tháng 2&3/2005)
3/2005 Phỏng vấn Nguyễn Hữu Đang (Hợp Lưu số 81, tháng 2&3/2005)
3/2005 Phỏng vấn Hoàng Cầm (Hợp Lưu số 81, tháng 2&3/2005)
5/2007 Nguyễn Hữu Đang, ông là ai? (Hợp Lưu số tháng 4&5/2007)
5/2007 Nói chuyện với Nguyễn Hữu Đang về việc tổ chức ngày lễ Độc lập năm 1945(Hợp Lưu số  tháng 4&5/2007)

5/2007 Tưởng niệm nhà văn hóa Nguyễn Hữu Đang

12/2009 Tìm hiểu phong trào Nhân Văn Giai Phẩm. Phần IX: Nguyễn Hữu Đang

Phong trào Nhân Văn Giai Phẩm 

Đọc: Nguyễn Hữu Đang

© Copyright Thuy Khue