Thụy Khuê

Nhân Văn Giai Phẩm

Chương 15

Phan Khôi

Phụ Lục

Văn bản Nguyễn Ái Quốc:

Ai là tác giả những bài ký tên Nguyễn Ái Quốc tại Pháp từ 1919 đến 1927?

 

 

                                        

Bài này đã được in trong cuốn sách Nhân Văn Giai Phẩm và vần đề Nguyễn Ái Quốc.

Download bàn điện tử 13-01 thực hiện tháng 3/2013, đã được bổ sung:

pdf:   Myflare    Mediafire

epub:  Myflare   Mediafire


 

 

© Copyright Thụy Khuê 2004 - 2011