Mục lục
 

- Tính văn chương trong tác phẩm văn học, tựa
- Tô Thùy Yên, thời gian, tồn tại, cô đơn và đá
- Tiếng Kèn của Nhật Tiến
- Nguyên Sa (1932-1998)
- Marie Sến, Phạm Thị Hoài
- Cổ dao Cung Trầm Tưởng
- Bùi Ngọc Tấn Chuyện Kể Năm 2000
- Hiện tượng Bùi Giáng
- Sử thạch Nguyễn Huy Thiệp
- Khánh Trường
- Sa mạc Hoàng Cầm
- Nguyễn Huy Tưởng (1912-1960), một quan niệm về lòng yêu nước
- Trần Hồng Châu, khát vọng biển
- Nỗi cô vọng Mai Ninh
- Cao Hành Kiện
- Nguyễn Bình Phương
- Albert Camus (1913-1960)